سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی کاذب در همه ی آثار
 • جستجوی جان در همه ی آثار
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی بیگانه را راه مده به خلوت دل در اوحدی
 • جستجوی هیچ در همه ی آثار
 • جستجوی همی راندم فرس را در منوچهری
 • جستجوی بوی عشق در سعدی
 • جستجوی کیستم در همه ی آثار
 • جستجوی حیف در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165