سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی نگار در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی عشق در سعدی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی شمع در همه ی آثار
 • جستجوی خواجو در همه ی آثار
 • جستجوی گره از خم زلف چلیپا در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی زلف در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 112565