سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی وضو با عشق باز در مولوی
 • جستجوی ظلم در حافظ
 • جستجوی ظلم در حافظ
 • جستجوی مراد در سعدی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی مراد در سعدی
 • جستجوی هرچه رنجی برد در مولوی
 • جستجوی مراد در سعدی
 • جستجوی مراد در سعدی
 • جستجوی احمد'||DBMS PIPE.RECEIVE MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98) در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165