سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی هیچ چیزی در جهان برجای نیست جمله در سیر و تغییر در مولوی
 • جستجوی تن در همه ی آثار
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی شد در همه ی آثار
 • جستجوی هرچه هست در حافظ
 • جستجوی مراد در حافظ
 • جستجوی زلف در قاآنی
 • جستجوی خوشتر از در حافظ
 • جستجوی مبارک باد در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165