سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی آهسته و پیوسته رود در سعدی
 • جستجوی غمش در همه ی آثار
 • جستجوی خواهر در همه ی آثار
 • جستجوی دست مخمورانه ای در صائب تبریزی
 • جستجوی سرو در همه ی آثار
 • جستجوی خرابات در حافظ
 • جستجوی مهدی در همه ی آثار
 • جستجوی علی در همه ی آثار
 • جستجوی منی در خاقانی
 • جستجوی همی راندم فرس را در منوچهری
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165