سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشدتعداد ابیات منتشر شده : 510165