سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی یوز در همه ی آثار
 • جستجوی سنبل در همه ی آثار
 • جستجوی فارغ در همه ی آثار
 • جستجوی لقمه در همه ی آثار
 • جستجوی علی در سعدی
 • جستجوی چنان بد که ضحاک را روز و شب در فردوسی
 • جستجوی پا در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • جستجوی در چاه ذقن چو حافظ ای جان در حافظ
 • جستجوی یاد در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165