سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی تو گوهر بین و از خر مهره بگذر ز طرزی کان نگردد شهره بگذر در حافظ
 • جستجوی جمالت آفتاب هر نظر باد در حافظ
 • جستجوی معنی شع. رسوای دل در رهی معیری
 • جستجوی سر فتنه دارد دگر روزگار&n987728=910138 در حافظ
 • جستجوی از حد چو بشد دردم در عشق سفر کردم یارب چه سعادت ها که زین سفرم امد🍃 در مولوی
 • جستجوی جان برافشانم اگر سعدی خویشم خوانی در سعدی
 • جستجوی که گردون نگردد به جز بر بهی به ما بازگردد کلاه مهی در فردوسی
 • جستجوی دهقان و خداونده این خانه رسول است در ناصرخسرو
 • جستجوی ز داغ دل با خود حرف دگر برنیم در همه ی آثار
 • جستجوی فارغ&n916677= در همه ی آثار
 • جستجوی تو گوهر بین و از خر مهره بگذر ز طرزی کان نگردد شهره بگذر در حافظ
 • جستجوی جمالت آفتاب هر نظر باد در حافظ
 • جستجوی معنی شع. رسوای دل در رهی معیری
 • جستجوی سر فتنه دارد دگر روزگار&n987728=910138 در حافظ
 • جستجوی از حد چو بشد دردم در عشق سفر کردم یارب چه سعادت ها که زین سفرم امد🍃 در مولوی
 • جستجوی جان برافشانم اگر سعدی خویشم خوانی در سعدی
 • جستجوی که گردون نگردد به جز بر بهی به ما بازگردد کلاه مهی در فردوسی
 • جستجوی دهقان و خداونده این خانه رسول است در ناصرخسرو
 • جستجوی ز داغ دل با خود حرف دگر برنیم در همه ی آثار
 • جستجوی فارغ&n916677= در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165