سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی یزدان در مولوی
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی یزدان در مولوی
 • جستجوی همچو درخت سعدی به برق شوق در سعدی
 • جستجوی وداع مادر در همه ی آثار
 • جستجوی یزدان در مولوی
 • جستجوی بخیل در همه ی آثار
 • جستجوی یزدان در مولوی
 • جستجوی بخیل در همه ی آثار
 • جستجوی معنی عرفانی در فروغی بسطامی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165