سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی خوشتر از در حافظ
 • جستجوی مبارک باد در همه ی آثار
 • جستجوی حباب در بیدل دهلوی
 • جستجوی شمشیر در فردوسی
 • جستجوی ایران در همه ی آثار
 • جستجوی کرد در حافظ
 • جستجوی باد در حافظ
 • جستجوی زرد در همه ی آثار
 • جستجوی طه و یاسین در همه ی آثار
 • جستجوی آرمان شاعر در ملک الشعرای بهار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165