سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی همه شب در حافظ
 • جستجوی دوست در مولوی
 • جستجوی چشم در حافظ
 • جستجوی جعد در همه ی آثار
 • جستجوی تلخ در همه ی آثار
 • جستجوی خاک ما گرد قیامت دارد معنی در بیدل دهلوی
 • جستجوی خرد در بیدل دهلوی
 • جستجوی مادر در همه ی آثار
 • جستجوی معنی این بیت در صائب تبریزی
 • جستجوی ر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165