سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی سحر در حافظ
 • جستجوی آزادی در همه ی آثار
 • جستجوی به پا افتادن در همه ی آثار
 • جستجوی سعدی در همه ی آثار
 • جستجوی زرپرستا به حسرت زر وسیم در سنایی غزنوی
 • جستجوی چنین در سعدی
 • جستجوی جمال در حافظ
 • جستجوی تو مرا در حافظ
 • جستجوی سفر در مولوی
 • جستجوی جفای یار در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165