سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی اقصی در همه ی آثار
 • جستجوی الهی نامه در مولوی
 • جستجوی گل خشک در همه ی آثار
 • جستجوی سودا در همه ی آثار
 • جستجوی عقاب در همه ی آثار
 • جستجوی از حیای لب شیرین در حافظ
 • جستجوی اشتر ب شعر عرب در سعدی
 • جستجوی یزدان در همه ی آثار
 • جستجوی پیری در همه ی آثار
 • جستجوی هرکه آمد در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165