سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی رزق در همه ی آثار
 • جستجوی لیلی در حافظ
 • جستجوی دیو در همه ی آثار
 • جستجوی ازآغاز باید در فردوسی
 • جستجوی شیرین سخن در همه ی آثار
 • جستجوی 5) مرا شهنشه وحدت ز داغ گاه در خاقانی
 • جستجوی طبیب در همه ی آثار
 • جستجوی حسد در حافظ
 • جستجوی رفیق در همه ی آثار
 • جستجوی غرض نقش در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165