سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی شب نیست که در فراق رویت در سعدی
 • جستجوی خوبرویان در همه ی آثار
 • جستجوی خداحافظ در همه ی آثار
 • جستجوی عمر برف است و آفتاب تموز در سعدی
 • جستجوی بلا در سعدی
 • جستجوی شمع در همه ی آثار
 • جستجوی بیا در همه ی آثار
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی معنی شعر در حافظ
 • جستجوی کردمت در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165