سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی سعدی ازاده ایست افتاده کس نیاید بجنگ افتاده در سعدی
 • جستجوی آتش به جانم افکند، شوق لقای دلدار در شیخ بهایی
 • جستجوی احمد'||-1 OR 2+676-676-1=0+0+0+1(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98) در همه ی آثار
 • جستجوی اگر از اهن و فولاد تفته حصن کنی در مسعود سعد سلمان
 • جستجوی چنین گفت مرزال راکای پسر در فردوسی
 • جستجوی قصیده در فرخی سیستانی
 • جستجوی از دم تیغ است در صائب تبریزی
 • جستجوی جهان پير رعنا را ترحم در جبلت نيست و... در حافظ
 • جستجوی خاقانی چون تلخ سخن رانی تنگ شکرت خوانم چون کار به جان آری جان دگرت خوانم تک بیت های بیشتر: siminsagh.net در خاقانی
 • جستجوی مرد باش ئ صخره مردان در مسعود سعد سلمان
 • جستجوی سعدی ازاده ایست افتاده کس نیاید بجنگ افتاده در سعدی
 • جستجوی آتش به جانم افکند، شوق لقای دلدار در شیخ بهایی
 • جستجوی احمد'||-1 OR 2+676-676-1=0+0+0+1(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98) در همه ی آثار
 • جستجوی اگر از اهن و فولاد تفته حصن کنی در مسعود سعد سلمان
 • جستجوی چنین گفت مرزال راکای پسر در فردوسی
 • جستجوی قصیده در فرخی سیستانی
 • جستجوی از دم تیغ است در صائب تبریزی
 • جستجوی جهان پير رعنا را ترحم در جبلت نيست و... در حافظ
 • جستجوی خاقانی چون تلخ سخن رانی تنگ شکرت خوانم چون کار به جان آری جان دگرت خوانم تک بیت های بیشتر: siminsagh.net در خاقانی
 • جستجوی مرد باش ئ صخره مردان در مسعود سعد سلمان
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165