سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی مذاق در همه ی آثار
 • جستجوی دعا در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی بہر طفل خود در مولوی
 • جستجوی درون در مولوی
 • جستجوی ابروی در حافظ
 • جستجوی حکیم نزاری در حافظ
 • جستجوی رقیب در همه ی آثار
 • جستجوی سلطان در همه ی آثار
 • جستجوی بی گدار در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165