سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی با کاروان حله در فرخی سیستانی
 • جستجوی تیغ در فردوسی
 • جستجوی اصل آفرینش در مولوی
 • جستجوی کنم مدح خم ابروت یا روت در فایز
 • جستجوی چراغ افروز چشم ما در نظامی گنجوی
 • جستجوی ترجمه شعر شاعراندر سینه ملت چو دل ملت بی شاعری انبار گل در اقبال لاهوری
 • جستجوی محرم راز دل شیدای در فردوسی
 • جستجوی معنی رو که در خانه خود بسته ایم در پروین اعتصامی
 • جستجوی کاش کان روز که در پای در صائب تبریزی
 • جستجوی پس بدان که صورت خوب و نکو باخصال بد نیرزد یک تسو در مولوی
 • جستجوی با کاروان حله در فرخی سیستانی
 • جستجوی تیغ در فردوسی
 • جستجوی اصل آفرینش در مولوی
 • جستجوی کنم مدح خم ابروت یا روت در فایز
 • جستجوی چراغ افروز چشم ما در نظامی گنجوی
 • جستجوی ترجمه شعر شاعراندر سینه ملت چو دل ملت بی شاعری انبار گل در اقبال لاهوری
 • جستجوی محرم راز دل شیدای در فردوسی
 • جستجوی معنی رو که در خانه خود بسته ایم در پروین اعتصامی
 • جستجوی کاش کان روز که در پای در صائب تبریزی
 • جستجوی پس بدان که صورت خوب و نکو باخصال بد نیرزد یک تسو در مولوی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165