سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی بر جوش دلا در نظامی گنجوی
 • جستجوی طاق در سعدی
 • جستجوی خوشم در همه ی آثار
 • جستجوی معنی این بیت چیست در صائب تبریزی
 • جستجوی دیدن در همه ی آثار
 • جستجوی بازگشت در همه ی آثار
 • جستجوی تنگ چشم در همه ی آثار
 • جستجوی ۷۳ در همه ی آثار
 • جستجوی جانا در حافظ
 • جستجوی برگ در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165