سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی کیست در سعدی
 • جستجوی فی المجلس در همه ی آثار
 • جستجوی آزر در همه ی آثار
 • جستجوی صبر در همه ی آثار
 • جستجوی با قهرمان عشق چه سازد غرور عقل در صائب تبریزی
 • جستجوی مسیح در همه ی آثار
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی معنی در حافظ
 • جستجوی عمارت در صائب تبریزی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165