سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی چهره در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در اوحدی
 • جستجوی چهره در همه ی آثار
 • جستجوی ارم در جامی
 • جستجوی زمانی باش با ما محرم راز در عطار
 • جستجوی ارم در جامی
 • جستجوی گناه در صائب تبریزی
 • جستجوی ز گفتار در فردوسی
 • جستجوی زری بانو در همه ی آثار
 • جستجوی سزای کار خویش در وحشی بافقی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165