سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی نکته کنکوری عمر برف است و آفتاب تموز در سعدی
 • جستجوی عَلَم در مولوی
 • جستجوی روح الله در همه ی آثار
 • جستجوی معنی شعر آرمان شاعر در ملک الشعرای بهار
 • جستجوی برخاست ز آب دیدة ما هر طرف حباب در همه ی آثار
 • جستجوی حساب در همه ی آثار
 • جستجوی معنی شعر نظامی ملک جز عشق محرابی ندارد در نظامی گنجوی
 • جستجوی معنی شعر نظامی ملک جز عشق محرابی ندارد در نظامی گنجوی
 • جستجوی معنی شعر نظامی ملک جز عشق محرابی ندارد در نظامی گنجوی
 • جستجوی بر کن ز خواب غفلت در ناصرخسرو
 • جستجوی نکته کنکوری عمر برف است و آفتاب تموز در سعدی
 • جستجوی عَلَم در مولوی
 • جستجوی روح الله در همه ی آثار
 • جستجوی معنی شعر آرمان شاعر در ملک الشعرای بهار
 • جستجوی برخاست ز آب دیدة ما هر طرف حباب در همه ی آثار
 • جستجوی حساب در همه ی آثار
 • جستجوی معنی شعر نظامی ملک جز عشق محرابی ندارد در نظامی گنجوی
 • جستجوی معنی شعر نظامی ملک جز عشق محرابی ندارد در نظامی گنجوی
 • جستجوی معنی شعر نظامی ملک جز عشق محرابی ندارد در نظامی گنجوی
 • جستجوی بر کن ز خواب غفلت در ناصرخسرو
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165