سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی تولد در همه ی آثار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی مسافر در همه ی آثار
 • جستجوی تفکر و تعقل در همه ی آثار
 • جستجوی آخر در خاقانی
 • جستجوی نیش زبان در همه ی آثار
 • جستجوی طایر در سعدی
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی کافیم در مولوی
 • جستجوی عیار در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165