سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی شمشیر در فردوسی
 • جستجوی ایران در همه ی آثار
 • جستجوی کرد در حافظ
 • جستجوی باد در حافظ
 • جستجوی زرد در همه ی آثار
 • جستجوی طه و یاسین در همه ی آثار
 • جستجوی آرمان شاعر در ملک الشعرای بهار
 • جستجوی قوی در همه ی آثار
 • جستجوی طاوس در همه ی آثار
 • جستجوی بوی عشق در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165