سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی برخیز در همه ی آثار
 • جستجوی برنده در همه ی آثار
 • جستجوی برگ در همه ی آثار
 • جستجوی بر ماهی در همه ی آثار
 • جستجوی بغل در همه ی آثار
 • جستجوی تخم مرغ در همه ی آثار
 • جستجوی تراز در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی خدا در همه ی آثار
 • جستجوی خون در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165