سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی ابله در همه ی آثار
 • جستجوی تواضع در حافظ
 • جستجوی نکو در همه ی آثار
 • جستجوی ظلم در همه ی آثار
 • جستجوی آدینه در همه ی آثار
 • جستجوی ظلم در همه ی آثار
 • جستجوی آدینه در همه ی آثار
 • جستجوی آدینه در همه ی آثار
 • جستجوی خلق در مولوی
 • جستجوی آدینه در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165