سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی خط زنگاری در همه ی آثار
 • جستجوی حسن در همه ی آثار
 • جستجوی قصه به کی میبرم فایده نمیدهد در همه ی آثار
 • جستجوی باره برون رفت از آتشین مصاف در همه ی آثار
 • جستجوی بهشت در اوحدی
 • جستجوی شبی گیسو فروهشته به دامن در همه ی آثار
 • جستجوی از مرگ امتحان شد در بیدل دهلوی
 • جستجوی کاروان عمر بیدل مقصدش معلوم نیست میچکد اشک و قیامت میکند شور جرس در بیدل دهلوی
 • جستجوی چند هنگامه نهی بر راه عام گام خستی بر نیامد هیچ کام در مولوی
 • جستجوی آزادی میهن در همه ی آثار
 • جستجوی خط زنگاری در همه ی آثار
 • جستجوی حسن در همه ی آثار
 • جستجوی قصه به کی میبرم فایده نمیدهد در همه ی آثار
 • جستجوی باره برون رفت از آتشین مصاف در همه ی آثار
 • جستجوی بهشت در اوحدی
 • جستجوی شبی گیسو فروهشته به دامن در همه ی آثار
 • جستجوی از مرگ امتحان شد در بیدل دهلوی
 • جستجوی کاروان عمر بیدل مقصدش معلوم نیست میچکد اشک و قیامت میکند شور جرس در بیدل دهلوی
 • جستجوی چند هنگامه نهی بر راه عام گام خستی بر نیامد هیچ کام در مولوی
 • جستجوی آزادی میهن در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165