سیمین ساق، بانک شعر پارسی
صفحه ی مورد شما نظر یافت نشد • جستجوی فال در حافظ
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی مال حرام در همه ی آثار
 • جستجوی معنی باد در فردوسی
 • جستجوی شمع آبگینه در صائب تبریزی
 • جستجوی دنیا در مولوی
 • جستجوی طاوس در همه ی آثار
 • جستجوی 5) مرا شهنشه وحدت ز داغ گاه در خاقانی
 • جستجوی چه در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165