سیمین ساق، بانک شعر پارسی

بالش عافیتی نیست درین شعله بساط

نفس سوخته دارد سر زانوی چراغ

بسی مطالعه کردیم نقش عالم را

ز هر که در نظر آید به حسن ممتازی

بنگر اندر کاغذ این را طالبم

هین بده ورنه کنون من غالبم

به آیین زردشت و رسم مجوس

به خدمت در آن خانه چندین عروس

بهاری کهن بود چینی نگار

بسی خوشتر از باغ در نوبهار

با دو رویان، یک جهت یکرنگ نتواند شدن

پیش عارف خار از گلهای رعنا بهترست

بلکه آنان که مست این جام اند

چون بمیرند هم نیارامند

بسی آتش هیربد را بکشت

بسی هیربد را دوتا کرد پشت

بدان نازنین شهر آراسته

که با خوش دلی بود و با خواسته

بگوینده گفت این بداندیش مرد

چنین با من آویخت اندر نبرد

 • جستجوی گشت در همه ی آثار
 • جستجوی کنج ، یار ،می در خیام نیشابوری
 • جستجوی منتظر در همه ی آثار
 • جستجوی آرزو در همه ی آثار
 • جستجوی درد كشأنkpvj"gk'go در حافظ
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی مادر در سعدی
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 509595