سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چند جوانیم که شعر آرامِ‌مان میکند.

به دور از هر گونه حاشیه و هیاهو، فضایی آرام ساخته ایم تا برای شما زیباترین بیت های پارسی را به تفکیک شاعر و موضوع گردآوری کنیم. اینجا هرگز شعری نخواهید یافت که نام شاعرش را غلط نوشته باشیم، ما اشعار را با دقت بسیار انتخاب میکنیم. 

شما هم می توانید در این پروژه ما را یاری کنید، برای شروع می توانید از صفحه تماس با ما اقدام کنید.

 

تعداد ابیات منتشر شده : 510165