سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چند جوانیم که شعر آرامِ‌مان میکند.

به دور از هر گونه حاشیه و هیاهو، فضایی آرام ساخته ایم تا برای شما زیباترین بیت های پارسی را به تفکیک شاعر و موضوع گردآوری کنیم. اینجا هرگز شعری نخواهید یافت که نام شاعرش را غلط نوشته باشیم، ما اشعار را با دقت بسیار انتخاب میکنیم. 

شما هم می توانید در این پروژه ما را یاری کنید، برای شروع می توانید از صفحه تماس با ما اقدام کنید.

 


 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی تک بیتی های صائب تبریزی با معنی در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی معنی شهر که دوران فلک بسیار بودست در سعدی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 292184