وسواس محبتش فزون شد

وان وسوسه عاقبت جنون شد

چه امکان ست طی گردد بساط حسرت عاشق

چو مژگان هر دو عالم را مگربریکدگرپیچد

ای صبا، گردی ز لعل مرکبش بر من رسان

تا دوایی بر جراحتهای پنهانی نهم

ساعتی بی هوش و بی عقل اندرین

اوفتادم بر سر خاک زمین

زان طره باد نیست که نگرفت بوی مشک

زان زلف خاک نیست که عنبر نمی شود

ترکا تو هم از چهرهٔ خود مجمری افروز

در زلف بر او عود نه از خال قرنفل

می شدم بی خویش و مدهوش و خراب

تا بیفتادم ز تعجیل و شتاب

از لفظ من گاه بیان، در مدحت ای شمع کیان

گنجی است از سمع الکیان، در سمع دانا ریخته

زار ناله کنان درین کهسار

بر سر و برزنان درین زندان

گاه وصال آمد و هجران شد اسپری

هجران چو اسپری شد آید گه وصال


 • جستجوی محنت در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334762