اهل تعلیم ادعا کردند

که خدا را به دست آوردند

گونه گونه شربت و کوزه یکی

تا نماند در می غیبت شکی

زمین کان آهن شد از میخ نعل

همه آب دریا شد از خون لعل

گر اسقاط اضافات است منظور یقین بیدل

بس است الله الله از من الله و الی اللهش

دگربار از پری رویان جماش

نمی باید وفای عهد جستن

به ناز وصل پروردن یکی را

خطا کردی به تیغ هجر خستن

نبایستی هم اول مهر بستن

چو در دل داشتی پیمان شکستن

خانه دربسته می جویند مهمانان غیب

غنچه بنشین گر نسیم آشنا می بایدت

خوی تو با دوستان تلخ سخن گفتن است

چاره سعدی حدیث با شکر آمیختن

بت صورت پرستی در میانه

نخواهد ماند این بت جاودانه

تعداد ابیات منتشر شده : 503494