سیمین ساق، بانک شعر پارسی

ثنای او نبود حدّ ما که نشناسد

مقام روح قدس را عوام کالانعام

ثباتش ده که میر شش جهات است

بدست او زمام کائنات است

ثواب و عقابش به هر بامداد

کند صحن میدان او محشری

ثبات عهد نباشد چه سود حسن و جمال

دریغ اگر چو تویی را قدم به جا بودی

ثواب و عقابش به میدان و ایوان

فروزنده نوری و سوزنده ناری

ثنای اهل هنر را هم اعتباری نیست

اگرچه اهل هنر را هم اعتبار نماند

ثابت قدم آنست که سر زیر ِ قدم کرد

افسر ننهی که به قدم سر ننهادی

ثبات دل همی جویی درون گنبد گردان

از آن بیهوده سرگردان چنان گردون گردانی

ثقت الملک طاهربن علی

آنکه گردون چو او نداد نشان

ثامن القوم آن یمین سرخس

راست چون میل گور قابوسیستتعداد ابیات منتشر شده : 361588