سیمین ساق، بانک شعر پارسی

ثنای بانو و شه دخت و شه پور

بکو گر پیر اگر برنایی ای زن

ثقت الملک تا به صدر نشست

دهر پیشش میان به طوع ببست

ثبات مرکز داری ز حلم و پیمودی

بگام عدل محیط زمانه چون پرگار

ثنای او را آرایش سخن یابم

ولای او را آسایش روان بینم

ثعبان و ید بیضا ای شاه تو داری

چه بیم و چه باک است ز فرعون و ز هامان

ثنایت به کارم درآورد ورنه

به یکبارگی بودم از شعر تایب

ثنا گفتیم ما مر خواجه ای را

که نشناسد مقفا را ز مردف

ثنای او نبود حدّ ما که نشناسد

مقام روح قدس را عوام کالانعام

ثباتش ده که میر شش جهات است

بدست او زمام کائنات است

ثواب و عقابش به هر بامداد

کند صحن میدان او محشری


 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی حاصل عمر در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی پیکار در اسدی توسی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی گنج در همه ی آثار
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در همه ی آثار
 • جستجوی شراب یار در حافظ
 • جستجوی ثمین در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 380511