سیمین ساق، بانک شعر پارسی

ثنا و حمد تو گویند مرغان

به هر گونه میان باغ و بستان

ثم من سیئات اعمال

انتشت من هنات احوال

ثلثة برزوا بفضلهم

نصرهم ربهم اذا نشروا

ثریا همچو بگسسته جمیلی

هلال ایدون چو خمیده خلالی

ثبت در وی به لون بی لونی

کلمات الهی و کونی

ثانیا باشد ترا عمر دراز

که اجل دارد ز عمرت احتراز

ثنای شاه را قاآنیا پایان نه می جویی

سخن بیهوده بر مقدار فهم خویشتن تاکی

ثالثا بی زحمت غواص از بحر خزر

صید با کج بیل کردن نیمه شب ، دُرّ یتیم

ثانیا ازکوه شمران بی وجود تکیه گاه

پل کشیدن تا به کوه حضرت عبدالعظیم

ثروت و زن هر دو برگشتند، لیک

رفت خوبی های او با او به گور!

تعداد ابیات منتشر شده : 466260