سیمین ساق، بانک شعر پارسی

ثنا گفت بر گاه و بر بزم شاه

که آباد باد از تو این بزمگاه

ثبات رنگ امکان صورت امکان نمی بندد

فلک آخر ز روز و شب دو مو شد کلک بهزادش

ثبت است رمز عشق به سطر زبان لال

مضمون نامه اینکه ز قاصد خبر مپرس

ثلثی بود ز اصل ده دینار

ثلثانی ز هشت گز جامه

ثبت است جواب خط عاشق به دریدن

درباب صریر قلم از شیون کاغذ

ثم قال اتق الله المتعال

فی جمیع الأمور و الأحوال

ثروت و جاه و رفاه و خرمی

صلح وعیش و خوشدلی و بیغمی

ثالثا آنکه این خجسته کلام

به زبان آوری به صدق تمام

ثانیا آنکه که از ره صورت

نکند نفس و دیو مغرورت

ثنا و حمد تو گویند مرغان

به هر گونه میان باغ و بستان

 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی زنده کدام ست بر هوشیار در سعدی
 • جستجوی موش هوش در عبید زاکانی
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی شراب در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی گشایش کار در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی تیر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 501619