سیمین ساق، بانک شعر پارسی

ثنا گفت بر گاه و بر بزم شاه

که آباد باد از تو این بزمگاه

ثبات رنگ امکان صورت امکان نمی بندد

فلک آخر ز روز و شب دو مو شد کلک بهزادش

ثبت است رمز عشق به سطر زبان لال

مضمون نامه اینکه ز قاصد خبر مپرس

ثلثی بود ز اصل ده دینار

ثلثانی ز هشت گز جامه

ثبت است جواب خط عاشق به دریدن

درباب صریر قلم از شیون کاغذ

ثم قال اتق الله المتعال

فی جمیع الأمور و الأحوال

ثروت و جاه و رفاه و خرمی

صلح وعیش و خوشدلی و بیغمی

ثالثا آنکه این خجسته کلام

به زبان آوری به صدق تمام

ثانیا آنکه که از ره صورت

نکند نفس و دیو مغرورت

ثنا و حمد تو گویند مرغان

به هر گونه میان باغ و بستان

تعداد ابیات منتشر شده : 510165