سیمین ساق، بانک شعر پارسی

صورت یوسف چو جامی بود خوب

زان پدر می خورد صد بادهٔ طروب

صورت هر نعمتی و محنتی

هست این را دوزخ آن را جنتی

صفت و حال صوفیان این است

راه دین این و صدق جان این است

صائب از دیوان من هر صفحه ای میخانه ای است

بس که از کلک سیه مستم سخن مستانه ریخت

صورتی پیدا کند بر یاد او

جذب صورت آردت در گفت و گو

صف میسره هم بر آراست چست

یکی کوه گفتی ز پولاد رست

صوفیی از عراق با خبری

به خراسان رسید زی دگری

صدق هر دو ضد بیند در روش

هر فریقی در ره خود خوش منش

صوفی آنست کز تمنّی و خواست

گشت بیزار و یک ره برخاست

صوفیانی که اهل اسرارند

در دل نار و بر سر دارند

تعداد ابیات منتشر شده : 503479