سیمین ساق، بانک شعر پارسی

صلاح ملک در خونریز شان دید

سزاواری به تیغ تیزشان دید

صرف او کن حواس جسمانی

وقف او کن قوای روحانی

صبا گر ز انصافت آگاه گردد

نیارد که پیراهن گل دراند

صفی بر کشیدند نیزه وران

ابا گرزداران و کنداوران

صرفه در صرف عمر کن حرفه

که ز کوشش فزون بود صرفه

صد فسون دارد ز حیلت وز دغا

که کند در سله گر هست اژدها

صورت به جهان زشت تر از گور نبودی

وان صورت زشتش به مکان تو نکوشد

صفت عاقلان درین نو باغ

کهنه نو کردنست پیش چراغ

صریر خامه صائب دلی گرفته نهشت

اگر تو عقده گشایی، چنین گره بگشا

صرفهٔ بقا نبردکس به دستگاه هوس

خانه های سوخته را خار و خس ستون نشود

تعداد ابیات منتشر شده : 466260