سیمین ساق، بانک شعر پارسی

صد جهان باید همی تا گیرد او زیر نگین

زانکه پیش همت او یک جهان باشد حقیر

صیقلی دیدی کجا روشن کند حَرّاقه را

ماغ و مرغابی برآن گونه است بر روی غدیر

صواب نیست جز اینم کنون که خوش بنشینم

چو دور نیست چه پویم چو با من است چه چویم

صفات قصر او بشنید حورا یکره و زان پس

خیال قصر او بیند به خلد اندر همی حورا

صورت اسم اعظمش دانم

محرم راز کبریا انسان

صد شه به پیاده پی براندازد

آنرا که تو بازیی بیاموزی

صبور گشتم و دل در بر آهنین کردم

بخاست آتش ازین دل چو آتش از آهن

صید بردارنده این صید گه از تاب او

کی کند با باز صید انداز از تیهو نگاه

صاحب عادل دل دین پرور دارا سپه

مالک دریا کف فرمان ده عالم پناه

صدری که ز خالق است شاکر

وز جمع خلایق است مشکور


 • جستجوی اسب در فایز
 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی تک بیتی های صائب تبریزی با معنی در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی معنی شهر که دوران فلک بسیار بودست در سعدی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 292184