سیمین ساق، بانک شعر پارسی

صفای دل کدورت های امکان بر تو بست آخر

دو عالم دود کرد انشا چراغ زیر دامانش

صفت یوسف نادیده بیان می کردند

با میان آمد و بی نام و نشان گردیدیم

صحن بی امن او چو خانهٔ بیم

مانده بی آب همچو روی یتیم

صائب دعای بی اثران با اثر بود

مگذار اثر ز خویش، اثر از دعا طلب

صحبت زیرکان چو بوی از گُل

عظت ناصحان چو طعم از مُل

صاحب باغ آمد و گفت ای دنی

از خدا شرمیت کو چه می کنی

صبح گشاده روی بود در حجاب شب

چون باد، سرسری مگذر از نقاب شب

صائب چراغ عشرت ما می شود خموش

گر کم شود ز ساغر یک زمان شراب

صائب ز خوشگواری آب است بی خبر

هر کس که از سفال ننوشیده است آب

صائب مکن توقع آسایش از جهان

دلهای آب کرده بود موج این سراب

 • جستجوی شراب در همه ی آثار
 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • جستجوی اصل در مولوی
 • جستجوی مادر در همه ی آثار
 • جستجوی مهر ماه در همه ی آثار
 • جستجوی معنی شعر مرغ سحر در سعدی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی روزگار در فردوسی
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 502039