طول منشور بقای ابدی را چکنم

خم ابروی تواش گر نکند طغرایی

طریق بادیه را از شتر سوار، مپرس

بیا ببین، که به پای پیادگان، چند است

طلعت زیبا یا قمرست این

لعل شکر خا یا شکرست آن

طاقتی کو تا توان گشتن حریف بار درد

کوه هم تا ناله برداردکمر آورده است

طبع خواهد تا کشد از خصم کین

عقل بر نفس است بند آهنین

طمع در زندگانی بسته بودم

امید اندر جوانی بسته بودم

طبیبم بر سر بالین نمی آید وگر آید

چو گل کآید پس از سالی نشیند زود برخیزد

طبع روان تو زنده رود صفاهان

زنده از آن بوستان طبع سخنور

طلعت خورشید و شست یا قمرست این

پستهٔ شکر شکنت یا شکرست آن

طبع داری نهادهٔ گردون

نظم داری نتیجهٔ کوثرتعداد ابیات منتشر شده : 206498