سیمین ساق، بانک شعر پارسی

طرح نو می افکند اندر ضمیر کائنات

ناله ها کز سینهٔ اهل نیاز آید برون

طبع موافق تو قرین طرب شده

جان مخالف تو رهین الم شده

طواف زایران بینم به گرد قصر تو دایم

همانا قصر تو کعبه ست و گرد قصر تو بطحا

طبع عالیش چون نشست به قدر

پیش او سحر را چه عزت و قدر

طوف آن باغ چون میسر شد

میل درویش سوی منظر شد

طرار بریده سر چو طیار

آویخته بی زبان ببینم

طرارانی که دزد گنج اند

هم دست بریده شان ببینم

طبع مبارک تو و دست جواد تو

دریای علم گشته و کان کرم شده

طرفه تر آن که روی گل گل رو

ظاهر از حلقه ای سنبل او

طلایه بر سپه روز کرد لشکر شب

ز راست خرقه شعری ز چپ سهیل یمن


 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی تک بیتی های صائب تبریزی با معنی در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی معنی شهر که دوران فلک بسیار بودست در سعدی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 292184