سیمین ساق، بانک شعر پارسی

طرب کجاست درین محفل ای خیال پرست

که نغمه غلغلهٔ محشر است و توفان رقص

طالب یزدان و آنگه عیش و نوش

بادهٔ شیطان و آنگه نیم هوش

طرب خواهی درین محفل برون آ گامی آن سویش

بنالد موج از دریا، تهی ناکرده پهلویش

طراوت درین خاکدان نیست ممکن

گر آبی ست دارد تیمم وضویش

طی شود رسم آکل و مأکول

اهرمن گردد از عمل معزول

طلایه ز لشگرگه هر دو شاه

شده پاس دارنده تا صبحگاه

طوطی نگوید از تو دلاویزتر سخن

با شهد می رود ز دهانت به در سخن

طاقت ماه پردگی شد طاق

زآتش اشتیاق و داغ فراق

طلایه فرستاد و کارآگهان

بدان تا نماند بدی در نهان

طایفه ای سماع را عیب کنند و عشق را

زمزمه ای بیار خوش تا بروند ناخوشان

تعداد ابیات منتشر شده : 505890