سیمین ساق، بانک شعر پارسی

طربی که زخم دل آورد سزد آنکه نامده بگذرد

گل اگر زفرصت رنگ و بو کند آرزوی وفا چه حظ

طریقی نما از خبر داشتن

که بتوانم این بار برداشتن

طبع چون ممتاز اعیان شد وطن هم غربتست

می کند حاصل گهر گرد یتیمی در محیط

طبقهای بلور و خوانهای لعل

طرایف کشان را بفرسود نعل

طایر روح را به نغمه چنگ

به ریاض بقا دهد آهنگ

طبیبی که پیوسته بیمار ماند

نشاید به بالین بیمار خواند

طرب کجاست درین محفل ای خیال پرست

که نغمه غلغلهٔ محشر است و توفان رقص

طالب یزدان و آنگه عیش و نوش

بادهٔ شیطان و آنگه نیم هوش

طرب خواهی درین محفل برون آ گامی آن سویش

بنالد موج از دریا، تهی ناکرده پهلویش

طراوت درین خاکدان نیست ممکن

گر آبی ست دارد تیمم وضویش

تعداد ابیات منتشر شده : 507705