سیمین ساق، بانک شعر پارسی

طبقهای زر چیست بر دست گلبن؟

بدان تا که در خاک پایت فشاند

طره اش عبیر پیکرش حریر

عارضش بهار طلعتش بهشت

طالبان را شود به توبه دلیل

بنماید به سوی زهد سبیل

طفل یک روزه همی داند طریق

که بگریم تا رسد دایهٔ شفیق

طرفه را چون به غرفه پیوستند

غرفه را طرفه بین که دربستند

طرف اگر همه شوق است ننگ یکتایی ست

شکستم آینه تا جلوه بی صفا نشود

طبیعی نفی صانع را ندا کرد

دلیل او را سزد کاین ادعا کرد

طوفان به چشم من نگر از آن و این مپرس

با دیده اعتبار نباشد شنفته را

طبع قناعت اختیار مصدر زیب و فر شود

آب گهر دمد ز صبر خاک فسرده زر شود

طلب کردند بد خو خادمی زشت

درونش آتش و بیرونش انگشت

تعداد ابیات منتشر شده : 466260