سیمین ساق، بانک شعر پارسی

طلایه بفرمود تا ده هزار

بود ترک بر گستوان ور سوار

طرفه گنجی درکف آوردی کنون بی هبچ رنج

چون نبردی رنج ، شاها کی شناسی قدرگنج

طی شود در یک نفس آغاز و انجام حیات

شعله جواله باشد گردش جام حیات

طالب این مقام بود نبی

که به حق در اوان به طلبی

طواف خاک کویش آنقدر جهد طرب دارد

که رنگ و بوی گل در غنچه ها می بندد احرامش

طلب کن آنچه گم کردی حقیقت

ز قرآن باز بین آن در شریعت

طپانچه بر اعضای خود میزنی

تبر خیره بر پای خود میزنی

طلایه لشکر خزان از دو طرف عیان شد

چو ابر بهمن ز چشم من چشمهٔ خون روان شد

طلب کرد کاید ز دیوان دبیر

به کار آورد مشک را با حریر

طلبکاری دلا اینجا طلبکار

میان عاشقان صاحب اسرار

 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی شکسته در همه ی آثار
 • جستجوی سعدی نداشت چشم در عبید زاکانی
 • جستجوی پیکار در فردوسی
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی من که با عشق نراندم در شهریار
 • جستجوی ناصر بوری پور در همه ی آثار
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خستگی در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 502039