سیمین ساق، بانک شعر پارسی

ظل اعیانند ارواح همه

ظل ارواحند اشباح همه

ظلمت افزود این چراغ آن چشم را

چون خدا بگماشت پردهٔ خشم را

ظاهرا شه پرست و در باطن

با عدو دستیار می بینم

ظل حق چشم و چراغ دوده چنگیز خان

کاسمان را بر مدار رای او باشد مدار

ظالمان را مهلت از مظلوم چرخ افزون دهد

بیشتر از مور اینجا مار می ماند به جا

ظلم مستورست در اسرار جان

می نهد ظالم بپیش مردمان

ظل او بر زمین نبیند کس

زانکه او چون هوا بننماید

ظالم از مظلوم آنکس پی برد

کو سر نفس ظلوم خود برد

ظالم از مظلوم کی داند کسی

کو بود سخرهٔ هوا همچون خسی

ظاهر چو بایزیدی و باطن چو بولهب

گندم نمای ز اصل و چه پوسیده ارزنیتعداد ابیات منتشر شده : 361561