سیمین ساق، بانک شعر پارسی

هر ساعتم زمانه به چوبی دگر زند

این فعل بخت نحس همانا کند همی

هم کرامتشان هم ایشان در حرم

نامشان را نشنوند ابدال هم

هوا سرخ و زرد و کبود و بنفش

ز تابیدن کاویانی درفش

هیچ ار ز خدات بهره ای هست

از بهر خدا بدار ازو دست

همه آنی همه حسنی همه لطفی همه ناز

به چنان حسن و لطافت رسدت گر نازی

هر هوس و آرزو، که بود دلم را

در رخ آن دلنواز یافته بودم

هر کجا دفتر گشاید دیده پر شور من

از نظرها افکند چون فرد باطل بحر را

هرکه را پادشه ز چشم افکند

گو به کس چشم دوستی مفکن

هست نایاب باده اندر شهر

ورنه از دولت تو دارم سیم

همه کشورم کان سیمست و زر

کُهشن معدن لاژورد و گهر


 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی چاره در مولوی
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • جستجوی مدح حضرت علی در همه ی آثار
 • جستجوی یکبار در عراقی
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی انتظار در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 361617