سیمین ساق، بانک شعر پارسی

همیشه تا دمد از روی ماه تابش مهر

همیشه تا دمد از کنج باغ روی سمن

هر چه غیر اوست استدراج تست

گرچه تخت و ملکتست و تاج تست

هر کجا ژاله زند ابر کمانشان بینی

موجها خاسته از خون عدو طوفانی

هم خانه ما بدست نقاب

هم کیسه ما بدست طرار

هیچ کس نستود و نپرستید دو معبود را

هیچ کس نشنود روز و شب قرین در یک وطن

هر شبی پیش چراغی سوز خود گویم، از آنک

سوخته با سوخته بیرون فشاند سوز خویش

هر سه بسته کمر به خدمت سخت

پیش هر یک ستاده دولت و بخت

همره جان کردم از جولانت گردی تا کنم

توشه فردای حشر این نعمت امروز خویش

هر گهر خواهی، درین یک معدنست

خرقه و پاتابه و پیراهن است

هرکه امروز کرد خدمت او

خدمت او ملک کند فرداتعداد ابیات منتشر شده : 292227