سیمین ساق، بانک شعر پارسی

تا دید کهکشان بطریق رهش فلک

بس چشمها که بر طرف کهکشان نهاد

تیر فکرت چو درآرد بکمان تدبیر

در مجاری غرض غرق کند تا سوفار

تا چند طلب کنم وفای تو که نیست

تا کی گیرم کسی به جای تو که نیست

تا کی چو شمع سوخته را می کشم به دم؟

کو با تو در میان سرو جان رایگان نهاد

تن به هجران دادن و از دور دیدن خوشترست

من که از خود می روم چون در کنار آید مرا

تا نبیند سرادق دنیا

نشود مرد خاصه خیامی

تا بر آرد ز مشرق جانت

نور صبح آبگینه ی شامی

تا روز حشر آتش سوزنده را

بر شیعت معاویه زندان کنم

تا به کی تابم بری زان زلفکان پر ز تاب

تا به کی راهم زنی زان چشمکان پرفتن

تو با زمانه گر بس نیامدی شاید

که هیچ مرد هنر با زمانه بس ناید


 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی حاصل عمر در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی پیکار در اسدی توسی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی گنج در همه ی آثار
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در همه ی آثار
 • جستجوی شراب یار در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 380511