سیمین ساق، بانک شعر پارسی

تو رو ساز کن گلشن و گاه را

که امشب بیارم من آن ماه را

تا جه ابریست کمانشان که چو باران بارد

آسمان بر سر خورشید کشد بارانی

تو نیز ار توان چاره ای کن ز مهر

که یکدیگران را ببینند چهر

تو را ضعف پیری چو بی پا کند

عصا زور حرصت دو بالا کند

تاج شاهان ارسلان ارغو سر سلجوقیان

شاه نیکو رسم عالی همت روشن ضمیر

تا به دریا رسید باد سخاش

در شکسته ست زایش دریا

تکاور را ز پیش صف برانگیخت

ز لب از کین چو دریا کف برانگیخت

تا به خود جنبی نشانها بی نشانی گشته ست

ای بسا رنگی که در یک پر زدن از بو گذشت

تا مگر زو خبری یابم و بویی شنوم

غمِ دل با همه کس می روم و می گویم

تاج سر خاندان سلجوق

بر تخت زر کیان ببینمتعداد ابیات منتشر شده : 292199