سیمین ساق، بانک شعر پارسی

تهمتن بجایست و گیو دلیر

که پیکار جویند با پیل و شیر

تیغ باید که خون پذیر شود

ملک بی تیغ کی چو تیر شود

تازگی کشت ابرِ گریانست

تازگی ملک تیغ خندانست

ترا زیبد که دیدستی رخ شاه

کزین اسرارها هستی تو آگاه

تو اصلی این همه فرعست دانی

برون کونی و عین مکانی

تو مغزی وهمه چون پوست باشند

کجامانند او ای دوست باشند

ترا دادست این سر در ازل یار

نباید گفت این پاسخ به اغیار

تنگ شکر ساخت صائب گوش ها را از سخن

کلک شکر بار ما از نیشکر شیرین ترست

تو منصوری ابرداری ندانی

تو هم شبلی صفت حیران بمانی

تو با خویش و پیوند مادر مکوش

بپرهیز وز کینه چندین مجوش

تعداد ابیات منتشر شده : 509595