سیمین ساق، بانک شعر پارسی

حریف می طلبد نرگس مقامر تو

خبر به حلقه مردان پاکباز رسان

حاسد بی تقوی من حیله ها داند بسی

کانچنان حیلت نباشد هیچگه با متقین

حاسدم بَر بود یکجا آنچه هشتم در شهور

دشمنم بدرود در دم آنچه کشتم در سنین

حاسدم دست خدیعت برکشید از آستین

مر مرا افکند از چشم وزیر راستین

حاصلت از یار چون به جز غم دل نیست

توبه کن، ای اوحدی، ز یار گرفتن

حرام است ار دلی داری حیاتی بی دل آرامی

برو یاری به دست آور که یابی از لبش کامی

حاش لله نیست نسرین را چنین فر و بهار

روح پاکست اینکه دادی جای اندر پیرهن

حیا برفت و وقاحت به جای او بنشست

زمانه گشت دگرگون و خلق دیگرگون

حیا به شرع پیمبر بزرگ تر صفتی است

ولی دریغ که من زین صفت شدم مغبون

حدیث من همه عالم برفت و خلق شنید

وزین حدیث نخواهد ترا خبر گشتنتعداد ابیات منتشر شده : 380525