سیمین ساق، بانک شعر پارسی

حفظ دولت در پریشان کردن سیم و زرست

مد احسان رشته شیرازه این دفترست

حقیقت صاحب دعوت مرا اوست

که بیرون آوریدم مغز از پوست

حکیمان به فرمان شاه جهان

به پوزش گری تازه گردندشان

حیف باشدکه جلسهٔ فردا

من نباشم میان جمع شما

حقیقت آنکه با ایشانست در کار

چو من آید حقیقت صاحب اسرار

حقیقت گفت منصور آن خود دید

در اینجا گه جفای نیک و بد دید

حقیقت بر تو این در برگشادیم

ترا گنج یقین در دل نهادیم

حقیقت آنچه اینجا گه تو گفتی

در اسرار ما اینجا تو سفتی

حذر کن ز تیری که آن بد زنی

به غیری گشایی و بر خود زنی

حساب عبرتی از پیش پا مشو غافل

چو اشک شمع همان خرج گیر داخل جمع

تعداد ابیات منتشر شده : 507705