سیمین ساق، بانک شعر پارسی

حاضران آنجا که بر خلق تو دارند اعتماد

گربگویی حیف عمررفته غیبت می شود

حال پرسیده شد حکایت کرد

آنچه در دوزخ آورد دم سرد

حورالقدوس والقدوس و آن زیبا سرشت

الصبوح والصبوح اوراد در اسحار داشت

حقیقت پایداری کن بردار

مشو غافل ز من این دم خبردار

حقّهٔ حق دراین جهان خردست

سر به مُهرست و پایدار خودست

حاش لله که خاطر اشرف

با من از بهر آن عتاب کند

حق آن دو شریف را بگذار

حق این هر دو هم فرو مگذار

حفت الجنه بچه محفوف گشت

بالمکاره که ازو افزود کشت

حسن سعی ، آیینه روشن می کند انجام را

ربشهٔ تاک است کاخر موج صهبا می شود

حاصلش چیست جز شمار دو قرص

کز کجا رفت وز کجا آمد؟

تعداد ابیات منتشر شده : 466260