سیمین ساق، بانک شعر پارسی

حقیقت اصل کل اینجا فنا بود

فنا میدان که کل دید خدا بود

حب محبوب حب حب گردد

آنچه لب بود لب لب گردد

حاکمی بر صورت بی اختیار

هست هر مخلوق را در اقتدار

حقیقت علم قرآن خوان و رهبر

که قرآنست اینجا گاه رهبر

حکم حق گر عذر می شاید ترا

پس بیاموز و بده فتوی مرا

حقیقت جمله دنیا چون پل آمد

از آن پرشور و گفت و غلغل آمد

حرص چون خورشید را پنهان کند

چه عجب گر پشت بر برهان کند

حقیقت این بوداکنون تو بشنو

بگفتار من ای دلدار بگرو

حذر کن ز خشم جگر جوش من

مباش ایمن از خواب خرگوش من

حقیقت دوستان را خوان تو در پیش

مکن دوری از ایشان و بیندیش

تعداد ابیات منتشر شده : 501619