سیمین ساق، بانک شعر پارسی

حقوق بنده همین بس که جمله اشعارش

جز این قصیده که در مدحت تو کرد انشا

حذر دار از عقاب آز ازیرا

که پر زهر آب دارد چنگ و منقار

حرام باشد خون برنده خنجر تو

حلال باشد در کارزار خون شمن

حُلّه بافان را برون کردند گویی از چمن

زند وافان را زبان بستند گویی از صفیر

حقا که دروغ داستانی است

بطلانی داستان ببینم

حسام او که به سر نیز وا نمی شود از سر

بلاست بر سر اعدای دین و طرفه بلائی

حیله می کردند کزدم نیش چند

که برند از روزی درویش چند

حِصن تو ز حِصن ایزدی باد

برجش ز نشاط و سورش از سور

حسن خط پرده فهمیدن مضمون گردد

کسی آگاه ز مضمون خطش چون گردد

حریف مجلس رندان عشقم

که باشد آب حیوان در سبوشانتعداد ابیات منتشر شده : 292213