حقست ونور حق چیزی دگر نیست

بباید گفت حق جز حق دگر کیست

حریف سیدم و ساقی خراباتم

مدام عاشق مستم نه عاقل مخمور

حدیث واعظ بلبل کجا سحر شنود؟

کسی که غنچه صفت، گوش دل، در آکند ست

حلم او گر سایه بر کوه بدخشان افکند

خون لعل از مو به مویش چون عرق گردد روان

حیرت حسن دوست جانش را

از تن خویش بی خبر کرده

حقیقت دان مجازی نیست این کار

بکارآیم که بازی نیست این کار

حکمت این بود که مثل تو مسیحا نفسی

دهدم صحت جاوید به اعجاز علاج

حدیث درد من، ای مدعی، نه امروزست

که اوحدی ز ازل بود رند و شاهد باز

حرم عصمتت چو پرده غیب

نه گمان ره برو برد نه یقین

حارسی از گرگ جستن، شرط نیست

جستن از غیر محل، ناجستنی استتعداد ابیات منتشر شده : 206541