سیمین ساق، بانک شعر پارسی

حلقه اطفال بهر اهل سودا بهترست

تنگنای شهر از دامان صحرا بهترست

حقیقت این چنین است اندر اینجا

که را همچو تو بگشاید در اینجا

حقیقت صورت عشقم چنین بود

یقین منصور در ما پیش بین بود

حقیقت عشق ما اینست دیدی

بنور این بیان اینجا رسیدی

حقیقت عشق تا ما دیده باشیم

مکان لامکان گردیده باشیم

حیفش آمد که به زخمی جان دهد

جان ز دست صدق او آسان رهد

حسن رنگ آمیز را خجلت بهار تازه ای است

شمع را در پرتو مهتاب دیدن خوشترست

حقیقت چون شود نقدت پدیدار

شود قلب توکلی ناپدیدار

حقیقت این به جز ایندیگری نیست

که قلب از کیمیا کم از زری نیست

حقیقت کیمیا دیدار جانست

که نور روحها از عکس آنست

تعداد ابیات منتشر شده : 509595