سیمین ساق، بانک شعر پارسی

حکیمی و پزشکی کرد تلبیس

که تا از راه برد او را چو ابلیس

حیرتی دارم که با این نشأه سرشار عشق

دار چون بر دوش خود دارد سر منصور را

حیران و دل شکسته چنین امروز

از رنج وز تفکر دوشینم

حاشَ لِلّه که اگر نوشْرَوان زنده شود

پیش تو سجده برد بر طرف شادُرْوان

حرص جهان رعنا بر عشق کودکی

هامون و کوه پر گل رعنا کند همی

حکم تو عادتیست که نتوان خلاف آن

مهر تو آتشیست که در مغز جان بود

حسام دین چوبدان وقت نیزه بردارد

به نیزه سفته کند سنگ خاره و آهن

حضرتی کو جامع این هر چهار

باشد او انسان کامل یاد دار

حرص اگر بر عطش غلو دارد

شرم آبی دگر به جو دارد

حضرتی دیگر بود غیر مضاف

در میان هر دو حضرت بی خلافتعداد ابیات منتشر شده : 361602