سیمین ساق، بانک شعر پارسی

حقیقت آفتاب این جهانی

تو در اینجا کجا خود را بدانی

حناست آن که ناخن دلبند رشته ای

یا خون بی دلیست که در بند کشته ای

حاج سیاح قمی پرخور

بود آن جای بسته برآخور

حقیقت مرگ خواب آمد حقیقت

ولی خوش خفته در خواب طبیعت

حقیقت مرگ هم مانند خوابست

چو برقی عمر تو اندر شتابست

حقیقت مینماید یار اینجا

دمادم میفزاید یار اینجا

حقیقت جان جان را باز دیدم

بخواب از وی تمامت راز دیدم

حاجت جمله را روا نکنی

آرزوی همه عطا نکنی

حسشان خشک گشته در اعصاب

چون ز قتل غنم دل قصاب

حیرتی دارم که چون از های هوی ناله ام

از شکر خواب عدم چشم شهیدان برنخاست؟

تعداد ابیات منتشر شده : 505890