سیمین ساق، بانک شعر پارسی

حرکت رفته از اشارتشان

حرفها جسته از عبارتشان

حلقه در می شود تا می گشاید چشم را

بوالفضولی میهمانی را که صاحبخانه ساخت

حضور اینجا طلب در عین طاعت

پس آنگه بین تو از عین عنایت

حضور ار آوری اینجا بکف تو

زنی تیر مرادی بر هدف تو

حضورت باید و اسرار دیدن

پس آنگاهی رخ دلدار دیدن

حسن لیلی که راه مجنون زد

کامش از کوی عقل بیرون زد

حقیقت بود دنیا رهگذار است

ترا با صورت دنیا چه کار است

حریف دعوی دیگر کجاست جرأت بیدل

به پای فیل فتد گر به پشه در فکنیمش

حق بود تاویل که آن گرمت کند

پر امید و چست و با شرمت کند

حقیقت بود خود دیدم فنا من

فنا دیدم رسیدم در بقا من

تعداد ابیات منتشر شده : 502039