سیمین ساق، بانک شعر پارسی

دریغ آنچنان گرد خسرونژاد

که طوس فرومایه دادش بباد

در عهد او به غیر ترازوی بارکش

ایام برکه بود که بار گران نهاد

دیدم رندی که سید رندان است

از هر دو جهان گذشته و رند آن است

دو گلنارشان غرقه در خون شده

دو نرگس به مه بر دو جیحون شده

دلم مرغی است در قل بسته چون سنگ

چو سیم قل هواللهی مصفا

در نام سلیم عامری بود

در چاره گری چو سامری بود

دامن خود گیر و از تشویش دهر آزاد باش

قطره را تا جمع شد دل یادی از دریا نکرد

دریغا برادر فرود جوان

سر نامداران و پشت گوان

درد دل این ز دوری اوست

وز تفرقه ضروری اوست

در همت او هر دو جهان مختصرست

جز وی ز پیمبریست آن همت نیستتعداد ابیات منتشر شده : 380540