سیمین ساق، بانک شعر پارسی

دشمن مردمان به سر و علن

کز چه دارند مردمش دشمن

دگر با من مگوی ای باد گلبوی

که همچون بلبلم دیوانه کردی

دلیریست هنجار لشگر کشی

سرافکندگی نیست در سرکشی

در سراب تشنگی، جوش طراوت می زنم

ساغر بتخانه ام لبریز آب کوثرست

دو نوبت گرفتن سراسر زمین

نه باشد در اندازهٔ آدمین

در علم محمد حیدر آمد

که جمله اولیا را سرور آمد

در درون هر دو از راه نهان

هر زمان گفتی خیال میهمان

دوستان لابه ام نپذرفتند

یک دوتن شب به خانه ام خفتند

دو بهره ز جنگاوران کشته دید

دگر یکسر از جنگ برگشته دید

در خیابان رعونت نیست رسم امتیاز

هر نهالی عاشق بالای دلجوی خودست

تعداد ابیات منتشر شده : 507705