سیمین ساق، بانک شعر پارسی

درین معنی مرا اوّل گنه بود

که او در شهر همچون خاک ره بود

دگر شهنشه دین عسکری که عسکر او

فرشتگان همه بودند در قعود و قیام

دگر نقی که ز بس واسعست رحمت او

طمع به هستی جاوید بسته اند اعدام

درست است این که از ما برشکستی

ولیکن نیست شرطِ دوست داری

دگر تقی که ز یمن صلاح و تقوی او

نمانده در همه آفاق اسمی از آثام

دگر رضا که قضا پیرو ارادهٔ اوست

چنانکه حرف و تکلم مطیع جنبش کام

در لشکر زمانه بسی گشتم

پر گرد ازین شده است ریاحینم

در دو میدان یک یکی و دو یکی

نیک دریابش که گفتم نیککی

دگرکلیم بحق موسی آنکه طور دلش

پر از تجلی انوار بد ز قرب مدام

در مسکنی که هیچ نفرساید

فرسوده گشت هیکل مسکینم


 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی چاره در مولوی
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • جستجوی مدح حضرت علی در همه ی آثار
 • جستجوی یکبار در عراقی
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی انتظار در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 361617