سیمین ساق، بانک شعر پارسی

دستها را به تیغ و رمح آراست

زانکه دفع از چیست و نفع از راست

در او دختری جادو از نسل سام

پدر کرده آذر همایونش نام

دل اگر جوش طراوت نزند، سوختنی

شعله کافی ست همان سرو لب جوی چراغ

دم از این میزنم گرمیزنم من

تو مرد راهی و بیشک منم زن

دریغ بازوی تقوا که دست رنگینت

به عقل من به سرانگشت می کند بازی

دل تاجور شادمانی گرفت

به شادی پی کامرانی گرفت

دریغ آمدم کاینچنین گوهری

برم تحفه در خدمت دیگری

دست برداشتم ز گردن او

تن خود دورکردم از تن او

دگر آنک گوید که با لشکرم

مکن چنگ با دوده و کشورم

دلم چون به گوهر کشی خاص گشت

به دریای اندیشه غواص گشت

 • جستجوی آرزو در همه ی آثار
 • جستجوی درد كشأنkpvj"gk'go در حافظ
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی مادر در سعدی
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی دنیا هیچ در همه ی آثار
 • جستجوی بی توجه در همه ی آثار
 • جستجوی عشوه در فیض کاشانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 509595