سیمین ساق، بانک شعر پارسی

دگربار از پری رویان جماش

نمی باید وفای عهد جستن

دست در گردن هم آورده

رخ نهفتند هر دو در پرده

دو خط که نویسی از یکی دست

هم نوع تفاوتی درو هست

در این منزل نخواهی بود بیدار

در آخر گردهان از عشق بیدار

در این منزل که آخر خاک و خونست

که میداند که سرکار چونست

دگر روز کین روی شسته ترنج

چو ریحانیان سر برون زد ز کنج

در این منزل همه مردان فنایند

اگرچه در فنا اینجا بقایند

داعیه شوق نیست رفتن و باز آمدن

قاعده مهر نیست بستن و بگسیختن

درین منزل تو آخر باز دانی

وگرنه سوی صورت با زمانی

دو لشگر به یک جا گروه آمدند

شدند از خصومت ستوه آمدند

تعداد ابیات منتشر شده : 503494