سیمین ساق، بانک شعر پارسی

ذکر تو از زبان من فکر تو از جنان من

چون برود که رفته ای در رگ و در مفاصلم

ذکر آن قصه کهن به تمام

که بر او نار گشت برد و سلام

ذات خورشید بر فلک طالع

تو به عکسی چرا شدی قانع

ذره بود او ز نور هستی حق

ذره در نور بود مستغرق

ذره پیوست به خورشید و تو از همت پست

در ته دامن افلاک، چو پایی در خواب

ذکر کوکب را چنین تاویل گفت

آن کسی که گوهر تاویل سفت

ذات با هر صفت شود پیدا

عاشق از عشق آن بود شیدا

ذات حق با همه صفات به هم

جز وجوب وجود و نعت قدم

ذوق این خطهٔ خطا و خطر

هست مانند حوض و نیلوفر

ذوق شهرتها دلیل فطرت خام است و بس

صورت نقش نگین خمیازهٔ نام است و بس

 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی کتاب در همه ی آثار
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی ماه در حافظ
 • جستجوی عشوه در حافظ
 • جستجوی مرغ در انوری
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی اسرار در جامی
 • جستجوی عشق در سعدی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 501619