سیمین ساق، بانک شعر پارسی

ذاتی که به نزد ما نه فرد است و نه جفت

دُریست که اندرین سخن نتوان سفت

ذوقی ندهد حکایت مخموران

سرمستان را ذوق و بیانی دگر است

ذات و صفت و فعل همه آن وی است

بود همهٔ خلق به فرمان وی است

ذکر هر چیزی دهد خاصیتی

زانک دارد هرصفت ماهیتی

ذوق تمام دارد گفتار من ولیکن

نیکو نمی نشیند در طبع ناتمامان

ذکر لب و دهان تو تسبیح بیدلان

نعل سم سمند تو محراب عاشقان

ذره از عون تو با مهر مقابل گشته

زر به دوران تو با سنگ برابر شده است

ذاتش بنمود در مرایا

صورت بستند جمله اشیا

ذوق راحت چقدر راهزن آگاهی ست

عمر در خواب ز بالین پرم می گذرد

ذابح ز خطر دهان گرفته

سعد اخبیه را عنان گرفتهتعداد ابیات منتشر شده : 380525