سیمین ساق، بانک شعر پارسی

ذوق طلب عالمی ست وقف حضور دوام

پر به اجابت مکوش ختم دعا می شود

ذهن قلاب و کاهن و ساحر

رای دزد و مشعبد و شاعر

ذکرالعلم مع کلا قسمیه

فرعوا سایر الصفات علیه

ذم خورشید جهان ذم خودست

که دو چشمم کور و تاریک به دست

ذات پر معنی تو خود همه محض هنرست

ذکر لطف و کرم و فضل و سخا می نرود

ذوق تمثال است کاین مقدار کلفت می کشیم

گر نمی بود آینه در دست ما زنگی نبود

ذات قدیمی پی بست و گشاد

قوس هنر در کف تاگور نهاد

ذوالخمار از نهیب شمشیرش

دید بر جان خویشتن چیرش

ذاتِ باری از آن ستم دیده

تاش نادیده ناپرستیده

ذکرش آمد برون ز پرده سر

بر خیال سر او هنوز مصر

تعداد ابیات منتشر شده : 466260