سیمین ساق، بانک شعر پارسی

زبونتر ز من صیدی آور به زیر

که چربی نخیزد ز پهلوی شیر

ز گیتی ستمکاره را دور کن

ز بیمش همه ساله رنجور کن

ز ترک پیرهن آزادگان را نیست رسوایی

ندارد ناله آثاری که باید دید عریانش

ز من زادی تو اینجا گه بصورت

نماندستی در اینجا در کدورت

زانکه تاشان امید نبود و بیم

جانشان تن خورد چو شمع مقیم

زین چو سگ را بوسه بر پوزش دهد

گر بود شیری چه پیروزش کند

زین غم که برای من کشیدی،

آزرده شدی و رنج دیدی

زد به هر جا ره اسیر دگر

صبرش از دل ربود و هوش ز سر

ز ملک من اقطاع من میدهی

برات سهیل از یمن میدهی

زان نکته که زد به جانش آذر

بگشاد جریده پیش مادر

تعداد ابیات منتشر شده : 502039