سیمین ساق، بانک شعر پارسی

زمین را خشک کرد از آب دریا

ز بهر لشکر موسیِ عمران

ز گل کنده شمشاد پُرتاب را

بدو رشته دُر خسته عناب را

زبهر حِرزِ ابراهیمِ آزر

به یک لحظه ز آتش کرد ریحان

ز بهر دعوت نوح پیمبر

چهل روز از هوا بگشاد طوفان

زاهدان بر خم بگشتندی ولی

نیست شان اصلی به حکم کل شی

ز کین پدر زار و گریان بدم

بران درد یک چند بریان بدم

ز ناز این همه نتوان فروخت بر خسرو

شکسته را قدری مرهم نیاز رسان

زنان گشته چو مردان مست درکوی

همه مردان زنان دو دست بر روی

ز ابر اندر هوا کرد آشکارا

به قدرت برق و رعد و برف و باران

ز رخشنده خورشید تا تیره خاک

همه داد بینم ز یزدان پاکتعداد ابیات منتشر شده : 380540