سیمین ساق، بانک شعر پارسی

زبان یافت گوینده اندر سخن

چنین گفت کای شاه تندی نکن

زانکه منکم ز شما باشد از روی لغت

باز از روی حساب ار تو بدانی سلطان

زد پنجه وپنج پنجه ام برتن

زین پنجهٔ عظیم رنجه گشتم من

ز چاک سلیح و ز آوای پیل

تو گفتی بیاگند گیتی به نیل

زما چین و چین تا به جیحون مراست

بزرگی ز هر شاهی افزون مراست

ز خاکش روان سیم خیزد چو آب

فتد ز آهوش نافهٔ مشک ناب

زین دکان رفتن چه کانشان رو نمود

اندرین بازار چون بستند سود

ز نام تو آن نامه نامدار

سر بندگی برنپیچیده ام

زاهد ز پهلوی ربش پشمینه می فروشی

بازار نوره گرم است این پوستین که دارد

زنهار ظن مبر که چنین مسکین

اندر فراق زلفک مشکینم


 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ساق در همه ی آثار
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی که هستی را نمی بینم بقایی در سعدی
 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی چاره در مولوی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 361602