سیمین ساق، بانک شعر پارسی

ز فالی که بر فتح یابی نخست

دلی باید از ترس دشمن درست

ز ابر شمشیر ملک بارنده

چمن ملک را نگارنده

زعفران زار طرب سیر رخ کاهی ماست

نو بهار دگر از رنگ خزان دارد شمع

ز دریا کسی دید غواص کور

که گوهر برون آرد از آب شور

زبن سبب روز طرح بیدادی

نهم ماه و مرگ آزادی

زنگ آیینهٔ دل آمد و رفت نفس است

از هجوم پر پروانه زبان دارد شمع

زن و گنج و فرزند گشته اسیر

ز گردون روان خسته و تن بتیر

زندگی گرمی بازار نفس سوزیهاست

از قماش پر پروانه دکان دارد شمع

زن و کودکان بانگ برداشتند

بایرانیان جای بگذاشتند

زن بسی گفتش که آخر ای امیر

گر مزاحی کردم از طیبت مگیر

تعداد ابیات منتشر شده : 507705