سیمین ساق، بانک شعر پارسی

زانکه مانند مرد در پابند

هیچ زن برنخاست از فرزند

ز رستم چو بشنید خسرو سخن

یکی دیگر اندیشه افگند بن

ز دریا بدریا ترا لشکرست

کجا رایشان زین سخن دیگرست

زخم تیر و سنگهای منجنیق

تیغها در گرد چون برق از بریق

ز آورد چندین بگوید همی

مگر دخمهٔ شیده جوید همی

ز لطف لفظ شکربار گفته سعدی

شدم غلام همه شاعران شیرازی

ز گوینده بشنید خسرو پیام

چنین گفت با پور دستان سام

ز اول بامداد کز سر کوه

سر زدی با هزار فر و شکوه

زبانش لال شد اینجا بگفتار

چو او را دید اینجا صاحب اسرار

ز کین پدر گر دلت خیره شد

چنین آب من پیش تو تیره شد

تعداد ابیات منتشر شده : 509595