سیمین ساق، بانک شعر پارسی

سرو بی حاصل اگر از جا نخیزد گو مخیز

پای چوبین در حنای خواب باشد بهترست

سوختیم از هوس اما مژه واری نکشید

بال پروانهٔ ما شانه به گیسوی چراغ

سپهبد بکژی نگیرد فروغ

زبان خیره پرتاب و دل پر دروغ

سخنان گفتی اینچنین بسیار

تا شدی آفتاب نادیدار

سرد مهری زندگی را بی حلاوت می کند

میوه های گرمسیری بیشتر شیرین ترست

سر او را به مهر کردم راست

بوسه ای نیز حق زحمت خواست

سوی بد گرچه عزّ حق نه نکونست

دافع دشمنست و نافع دوست

سعدی نظر بپوشان یا خرقه در میان نه

رندی روا نباشد در جامه فقیری

سپارم ترا من شوم ناپدید

جز از تیغ جان را ندارم کلید

سعدی به جفا دست امید از تو ندارد

هم جور تو بهتر که ز روی تو صبوری

تعداد ابیات منتشر شده : 509595