سیمین ساق، بانک شعر پارسی

سعدیا بی وجود صحبت یار

همه عالم به هیچ نستانیم

سهل باشد گر مرا بازیچه طفلان کند

قهرمان عشق اول کعبه را بتخانه ساخت

سعدیا زهر قاتل از دستش

گو بیاور که چون شکر بخوریم

سپیده چو از باختر بردمید

طلایه سپه را بهامون ندید

سگ درَد پوستین درویشان

ورنه چرخ است بندهٔ ایشان

سپهدار ترکان بنه بر نهاد

سپه را همه ترگ و جوشن بداد

سپه چون بدیدند زو دستبرد

بورد گه بر نماند ایچ گرد

سعدیا لشکر خوبان به شکار دل ما

گو میایید که ما صید فلان گردیدیم

سبک برز ایلا چو آن زخم شاه

بدید آن دل و زور و آن دستگاه

سرشان از برای دار بلند

نردبان پایهٔ حصار بلند

 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی صحرا در همه ی آثار
 • جستجوی نواختن در همه ی آثار
 • جستجوی تار در همه ی آثار
 • جستجوی نواخت در همه ی آثار
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی شراب در همه ی آثار
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • جستجوی سود در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 502039