سیمین ساق، بانک شعر پارسی

سحاب رحمتش بر من ببارید

ز دل شستم گناه الحمدالله

سنبلی بر سمن کشیده چو جیم

کاکلی بر قفا فگنده چو میم

سخن فرستم از اوصاف تو همی منثور

به مجلس تو رسانم چو نظرم کردم من

سر ماه برخاست آوای کوس

برانگه که خیزد خروش خروس

سر فتراک شهادت به سلامت باشد!

سر شوریده ما کی سر بالین دارد؟

سرو قدی که چون قدم می زد

هر قدم عالمی به هم می زد

سید خود خوانیم ای جان من

بندهام و حلقه به گوشم به جان

ساعتی فرش و زمانی بوریاست

شب لحافست و سحرگاهان رداست

ستاده بود هرمز بر کناری

میان در بسته در زین راهواری

سخنش معجزی ست سحر نمای

خاطرش آتشی ست آب گشایتعداد ابیات منتشر شده : 292227