سیمین ساق، بانک شعر پارسی

شنیدم ز جنگ آزمایان پیش

که از زور تن زهرهٔ مرد بیش

شیخ گفت ای ز عشق در تب و تاب

کیست معشوق تو بگوی جواب

شیخ گفت ای به دولت ارزانی

لقب و نام من چه می دانی

شیخ گفت ای کنیز پاک سیر

چیست گفت ای سری بگوی خبر

شترنامه ازو گفتم حقیقت

سپردم مرد را راز شریعت

شیخ چون گفت و گوی تحفه شنید

خاطرش رخت سوی تحفه کشید

شد « مدرس» ازین حدیث خبر

« بهبهانی » و دوستان دگر

شه چو شد بر شکار شیران چیر

شیر گردون شود ز شیری سیر

شور عشقش زده ست بر من راه

از همه غافلم وز او آگاه

شد داغ از تتبع دیوان آه ما

تا مصرعی به نقطه رساند انتخاب شمع

تعداد ابیات منتشر شده : 507705