سیمین ساق، بانک شعر پارسی

شد ز خاک درِ تو در عالم

آز بسیار خوار سیر شکم

شدی اینجایگه در قربت خود

مرا گرهم دهی نی قوت خود

شهریاران ز تو رسیده به کام

کرده سعی تو با هزار اکرام

شد بی صفا دلی که به نقش و نگار ساخت

گم کردن گهر فکند رنگ بر صدف

شهنشاه باکاویانی درفش

هوا شد ز تیغ سواران بنفش

شیر نر گنبذ همی کرد از لغز

در هوا چون موج دریا بیست گز

شد ز تأثیر رای شاه جهان

وز پی روی بی پناه مهان

شرم دارد سر پیمانه ز سامان غرور

چون نیام تهی از خویش گرفتم کم تیغ

شد کنون در بهشت محشر او

سبز جامه چو حور خنجر او

شاخ پیوندها شکسته اوست

بیخ امیدها گسسته اوست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165