سیمین ساق، بانک شعر پارسی

شد منقطع هزینه دورعلاج من

زبن صرفه جوبی سره دولت به زر رسید

شیب سر تازیانه ش از قدر

حبل الله شه طغان ببینم

شاد از وی شو مشو از غیر وی

او بهارست و دگرها ماه دی

شهریار بی نظیرست او که از خلق جهان

برگزید و برکشیدش کردگار بی نظیر

شدم آگه ز راه الحمدالله

که عشقم شد پناه الحمدالله

شوخ چشمی که چون نگه می کرد

خانهٔ مردمان تبه می کرد

شادمانان و شتابان سوی ده

که بری خوردیم از ده مژده ده

شکر خداکه دوره غربت بسر رسید

رنج سفرگذشت و نعیم حضر رسید

شعر را کرده در به دولت باز

بر درش یک جهان سخن پرداز

شعر تا در پناه خاطر اوست

هست مقبول طبع دشمن و دوستتعداد ابیات منتشر شده : 292227