سیمین ساق، بانک شعر پارسی

عشق مجنون بدین مقام رسید

از تک و پوی و گفت و گوی رهید

عشق خود را که غایت امل است

دولت لایزال و لم یزل است

عشق او چون بدین حد انجامد

پا به دامن کشد بیارامد

عبارت مختصر تا کی سوال وصل پیغامش

مباد ای دشمن تحقیق از من بشنوی نامش

عشق را قبله گاه خود سازد

دل ز معشوق هم بپردازد

عشق عاشق چو سر کشد به کمال

شود از غیر عشق فارغ بال

عیان بد یار ما را در نهانی

گشاد آخر در اینجا در نهانی

عالمی پر ز آتش و تف و دود

بهتر از یک سخن که راز تو بود

عاشق صدق جو چو دریابد

ظلمت خود ز خود عنان تابد

عمری که ز جیبش شرر خسته نخندد

بگذار که پا مال کند گردش مالش

تعداد ابیات منتشر شده : 501619