سیمین ساق، بانک شعر پارسی

عذرت به کدام رای خواهم؟

مزدت مگر از خدای خواهم

عاشق مرگ هریک از پی برگ

خویشتن را کشیده زیشان مرگ

عفو باشد لیک کو فر امید

که بود بنده ز تقوی روسپید

عالمی را روی شرم آلود او دیوانه ساخت

شمع در فانوس کار یک جهان پروانه ساخت

عشق را با خانه پردازان آبادی چه کار؟

کرده اند این گنج از دل های ویران مسکنش

عشق تو ای نگار فرزانه

در دلم کرد آنچنان خانه

عمرها در پی مقصود به جان گردیدیم

دوست در خانه و ما گرد جهان گردیدیم

عافیت خواهی لب از افسون عشرت بسته دار

هر گل اینجا خنده در خون می کشد پیراهنش

عنانش گرفتند و بر تافتند

سوی ریگ آموی بشتافتند

عامه دل در هوای جان بستند

زانکه از دست جهل سرمستند

تعداد ابیات منتشر شده : 502039