سیمین ساق، بانک شعر پارسی

عنان گیر غبار سینه چاکان نیست گردون هم

سحر هر سو خرامد کوچه ها پیداست در راهش

عشق صورتها بسازد در فراق

نامصور سر کند وقت تلاق

عاشقان آن زمان که رای آرند

هر دو عالم به زیر پای آرند

عنان یک رکابی برانگیختند

دو دستی به تیغ اندر آویختند

عشق بر مرده نباشد پایدار

عشق را بر حی جان افزای دار

عاجزان را لطف حق صائب حمایت می کند

خشک شد دستی که بر نخجیر لاغر تیر ریخت

عیب همه عالم ز تغافل به هنر پوش

این پرده به هر جا تنک افتد مژه در پوش

عقل و حس با هم دوات خامه اند

از زبان است آنچه می آید به گوش

عشق زنگ غفلت از ما می برد

سایه را خورشید باشد عیب پوش

عشق برد بحث را ای جان و بس

کو ز گفت و گو شود فریاد رس

تعداد ابیات منتشر شده : 503494