سیمین ساق، بانک شعر پارسی

عالم به تمام جمله اسمای اله

پیدا شده است از برای دل ماست

عمری عنان توسن ایام چرخ داشت

چون پیر گشت در کف این نوجوان نهاد

عمرت دراز باد و جهانت بکام باد

دولت ملازم درو اقبال یار غار

عشق آمد و عقل رخت بربست و برفت

آن عهد که بسته بود بشکست و برفت

عقل چه آورد ز گردون پیام

خاصه سوی خاص نهانی ز عام؟

عشق تو رقیب راز من باد

زخم تو جگر نواز من باد

عادت شاهان تو داری هم برین عادت بزی

سیرت شاهان تو داری هم بر این سیرت بمان

عشقی که دل اینچنین نورزد

در مذهب عشق جو نیرزد

عمرها شد آمد و رفت نفس جان می کند

ما و من بیرون در فرسود و در دل جا نکرد

عاشقی چیست؟ زنده بودن فاش

وآنگه از عشق او نهان مردنتعداد ابیات منتشر شده : 380496