سیمین ساق، بانک شعر پارسی

عقل دست و زبان کوته دان

آرزو رأس مال ابله دان

عشر او کرده نشر بر و نوال

خمس او گشته شمس اوج کمال

عقل در کارگاه کن فیکون

از پی جلوهٔ قرار و سکون

عقل را با عقل یاری یار کن

امرهم شوری بخوان و کار کن

عروسانی که حسن شه پسندند

حنا بر دست خود زینگونه بندند

علم شرعست علم و هر چه جزوست

به حقیقت همه هبا آمد

عقل را چون بیافتی بنواز

از دل خویش جای او بر ساز

عقل کردن به خوی رویی هست

مسخ گشت آنکه مسح عقل شکست

عذر ضعیفی دمی کاینه گیرد به دست

آبله در پسای سعی ناز حنا می شود

عروج عالم اقبال زندگی در دست

نفس به عالم دیگر رسد چو آه شود

تعداد ابیات منتشر شده : 466260