سیمین ساق، بانک شعر پارسی

عدد کشتگان تیغ ملک

ذره ای تیغ با ستیغ ملک

عالمی بر نفس سوخته چیده است دکان

اینقدر تار به یک موی میان دارد شمع

عقل و فهم شما زبون من است

کمترین بنده جنون من است

عاشق از بار لباس عاریت آسوده است

بید مجنون را کلاه و جامه از موی خودست

عرش و کرسی که است از اندازه ش

روز روزی کم است از آوازه ش

عاقلم پیش یار و فرزانه

پیش ارباب جهل دیوانه

عکس برداشتند از آن مردار

تلفون شد به حضرت سردار

عقده حرص از مرور زندگی گردد زیاد

شاخ آهو پر گره از کثرت سال خودست

عزم او تیغ ملک را ظفرست

حزم او تیر مرگ را سپرست

عمرها در زیر دامن برد سعدی پای صبر

سر ندیدم کز گریبان وفا برداشتی

 • جستجوی رخسار در صائب تبریزی
 • جستجوی آوارگی در همه ی آثار
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی انتظار در حافظ
 • جستجوی خواجو در همه ی آثار
 • جستجوی جان در همه ی آثار
 • جستجوی چو شمشیر پیکار در سعدی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی صبح در همه ی آثار
 • جستجوی بی قرار در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507660