سیمین ساق، بانک شعر پارسی

قناعت در مزاج خلق دون فطرت نمی باشد

پریشان کرد عالم را زمین آسمان خواهش

قاصرات الطرف آمد آن مدام

وین حجاب ظرفها هم چون خیام

قاصرات الطرف باشد ذوق جان

جز به خصم خود بنماید نشان

قوی کرد بر جنگ بازوی خویش

بکوشید با هم ترازوی خویش

قفل روزی در جوانی بستگی هرگز نداشت

ریخت تا دندان، کلید رزق را دندانه ریخت

قدر داغ جگر چه می دانی

رو به دکانچهٔ کباب فروش

قامتش گلبنی ز باغ بهشت

چهره روشنتر از چراغ بهشت

قطره ما را ز چشم انداخت گر ابر بهار

در کنار لطف، بحر بیکران خواهد نواخت

قامتِ عمر خویش را خم ده

دیدهٔ خشک خویش را نم ده

قصهٔ مشت و درفش و صحبت سنگ و سبوست

باری ار این پند را خسرو فراگیرد نکوست

تعداد ابیات منتشر شده : 503494