قد بعث اللَّه لکم اماما

محمدا قد شرع الاسلاما

قدسی خبر ز قافله طاقتم مپرس

این کاروان گذشته ز ما بی سراغ هم

قطعۀ مدح مرا چون دل و چون دیدۀ خویش

از پی فخر بدارند بزرگان عجم

قسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست

به خاک پای تو وان هم عظیم سوگند است

قبولش ز هاروت ناهید سازد

کمالش ز بابل خراسان نماید

قیمت شعر از تو بیآموختست

آنکه خریداری اشعار کرد

قطب باید، گردش افلاک را

محوری باید سکون خاک را

قضا افکند هر گه سوی من تیر فراموشی

بیادش تازه کردم جان خیالش را سپر کردم

قصد آن دارم که دامن در چنم زین روز بد

روز خوب خویش جویم بر ستوری چون عقاب

قراسنقر آنگه که نصرت پذیرد

بر آقسنقر آثار خذلان نمایدتعداد ابیات منتشر شده : 206512