سیمین ساق، بانک شعر پارسی

قامت خم گشته بیدل التفات ناز کیست

همچو ابرو گوشهٔ چشمی ست بر حال منش

قدر آن ذره ترا افزون دهد

ذره چون کوهی قدم بیرون نهد

قدشان بیش امر بالیده

کشف را زیر کفش مالیده

قصه درد او بیان کردند

صورت حال او عیان کردند

قلزم قیر و قار تا ابراج

برفشانده تلاطم امواج

قمر آنجا طریق گم کرده

شمس در وی شعاع بسپرده

قول بنده ایش شاء الله کان

بهر آن نبود که تنبل کن در آن

قوی حجت از هر چه گیری شمار

بری حاجت از هر چه آید به کار

قدرتش بر اختیارات آنچنان

نفی نکند اختیاری را از آن

قدرت تو بر جمادات از نبرد

کی جمادی را از آنها نفی کرد

تعداد ابیات منتشر شده : 502039