سیمین ساق، بانک شعر پارسی

قدرت اوست برتر از قانون

هرچه خواهد دلش توان کردن

قوم دیگر سخت پنهان می روند

شهرهٔ خلقان ظاهر کی شوند

قبای لا اله خونین قبانی است

که بربالای نامردان درا راست

قاصد سلمانی و یکدم نمی گیری قرار

روز و شب یا می بری پیغام یا می آوری

قاصدان از ابر گوهربار دارد هر طرف

کی کند دوری ز خاک خشک غافل بحر را

قایم به وجود ماست گیتی

بس آتش و آب و خاک و بادیم

قصه تا کی گویم از بس خواب خرگوش خسان

راست چون شیران به شب آتش زده در بیشه ایم

قفل زفتست و گشاینده خدا

دست در تسلیم زن واندر رضا

قماش و نقره و لعل و گهر چیست؟

غلام خوشگل و زرین کمر چیست؟

قدم در نه، رها کن از سخن دست

چو زلف گلرخ این چل را مکن شستتعداد ابیات منتشر شده : 361574