سیمین ساق، بانک شعر پارسی

قد موزون ترا نیست به مشاطه نیاز

مصرع سرو به تقطیع چه حاجت دارد؟

قدت شد ز پیری چو دال ای علیل

چه دانی که بر مرگ باشد دلیل

قوام دین پیغمبر، ملک محمود دین پرور

ملک فعل و ملک سیرت ملک سهم و ملک سیما

قصهٔ اصحاب ضروان خوانده ای

پس چرا در حیله جویی مانده ای

قربان وعید تو ، که شعر شریعتند

مقبول حضرت ملک دادگر شده

قدم بپرسشم، ای بت، بنه، که چون تو بیایی

زمن دریغ نیاید سری که در قدم افتد

قدمی نه به خلوت یاران

یار اگر بایدت بیا یاران

قصّه کوته کن نزاری بازگوی

وقتِ آن آمد که بر غندان زنیم

قهر او آتش نهنگ گذار

زو سمندر به بحر آتش بار

قصه ای جز عجز و استیصال نه

نامی از هستی به جز اطلاق نهتعداد ابیات منتشر شده : 292199