سیمین ساق، بانک شعر پارسی

نیایش کنان پیش او شد سپاه

که جاوید باد این سزاوار گاه

نفس در سینه ام تیری ست از بیداد هجرانش

که من دل کرده ام نام به خون آلوده پیکانش

ناچار، چو خونم از تن تست

بار دل من به گردن تست

ناتوانی پردهٔ اسرار مطلب ها مباد

ناله گاه عجز می گردد نگه پیراهنش

نغمه سنجان چمن را شور من دیوانه ساخت

برگ گل را شعله آواز من پروانه ساخت

نقد عاشق از دو عالم قطع سودا کردن است

چون نگه ربطی ندارد دل به مژگان بستنش

نه آتش گذارم نه آتشکده

شود آتش از دستم آتش زده

ناله شو تا بی تکلّف از فلکها بگذری

خانهٔ زنجیر راهی نیست غیر از روزنش

ناگه به چنین شکوفه ریزی

افتاد گلی به رستخیزی

نبد کارگر نیزه بر جوشنش

نه ترس آمد اندر دل روشنش

تعداد ابیات منتشر شده : 502039