سیمین ساق، بانک شعر پارسی

نیست دربست و گشاد خویش ما را اختیار

بهله دست قضا سرپنجه تدبیر ماست

نافه ها مشک و طبله ها عنبر

عقدهای مرصع از گوهر

نه یکی کحال کو را غم خورد

نیش عقلی که به کحلی پی برد

نیزه را محرمانه بند کند

چند غازی مگر بلند کند

نامرادی عاجزان را می شود خاک مراد

آه سرد از دل کشیدن رایت منصور ماست

نگه کن بدین گردش روزگار

جز او را مکن بر دل آموزگار

نه زان ماکیان کمتری در شمار

که بر چوزگان سازدازپر شد

نیاید جهان آفرین را پسند

بفرجام پیچان شویم از گزند

نه بیند هیچکس کامی ز اسرار

که نی آخر فرو ماند گرفتار

نگه کن تا چند شهر فراخ

پر از باغ و ایوان و میدان و کاخ

تعداد ابیات منتشر شده : 505890