سیمین ساق، بانک شعر پارسی

نیست جز اخلاص مر درد قطیعت را دوا

نیست جز تسلیم مر تیر بلیت را مجن

نشنود جز راستی گوش کرام الکاتبین

چون به وقت مدح او از نوک کلک آید صریر

ناز دنیا کی شود با آز عقبا مجتمع

رنج حرث و زرع چه بود پیش نسرین و سمن

نکرد از جملگی اهل خراسان

کسی زو بیشتر با دهر پیکار

نه ز رنج کوه کندن رنج طاعت هست بیش

نه کمست از کان که گنج بهشت ذوالمنن

نیست هنگام بهار و نامدست از کوه سیل

پس چرا سیلاب را ماند به خم اندر عصیر

نالهٔ دلسوز من از حالتی است

گوش کن ای یار خروشم به جان

نیلگون پرده برکشید هوا

باغ بنوشت مفرش دیبا

نشاند عدل تو بر گاو زهره را چون دید

که می نشد نفسی از خر رباب جئا

ندادش دست دولت هیچ یاری

ز بی دولت نیاید شهریاریتعداد ابیات منتشر شده : 292227