سیمین ساق، بانک شعر پارسی

نصرت که مرغ بیضه پولاد تیغ اوست

بر شاخسار رایت او آشیان نهاد

نیست این جا از بزرگان ناظری بر حال من

بعد ازینم پیش آن اهل نظر باید شدن

نداند که این لشکر از بن کیند

از ایران سپاهند گر خود چیند

ناقوسی دیر آشنایی

مزماری بزم بینوایی

نفثۀ روح قدوس باشد و الهام خدای

هرچه در خاطر و اندیشۀ او کرد گذار

نظر چگونه توان در همه جهان کردن؟

چو نیست آن که به رویش نظر توان کردن

نرگس چو کرد سنبل او شانه مو به مو

آورد و جمع بر طرف ارغوان نهاد

نه که اگر مرده را دروغ همیدون

زنده کند خود دروغ گفت نشاید

ناخورده شراب ذوق آن نتوان یافت

آن ذوق معانی ز بیان نتوان یافت

نظام دولت بهرامیان رشید الدین

فلک توئی و زمین ما و ذره نامهٔ ماتعداد ابیات منتشر شده : 380540