سیمین ساق، بانک شعر پارسی

نبایستی هم اول مهر بستن

چو در دل داشتی پیمان شکستن

نقاش، که پیکری نشان کرد،

دیگر نتواند آن چنان کرد

نوجوانی نخورده نشتر غم

شد گرفتار عشق دختر عم

نبرد آزمایان ایران سپاه

گرفتند بر لشگر روم راه

نیاسود لشگر ز خون ریختن

ز دشمن به دشمن درآویختن

نقش هر ذره ای که می بینی

آفتابی است انتخاب فروش

نه چندین گفتم ای دل در جواهر

تراتا سر معنی گشت ظاهر

نوبهاران خلیفه بغداد

بزم عشرت به طرف دجله نهاد

نبرید بازوی تابنده هور

ولیکن شد آزرده در زیر زور

نقد خالص در محک جولان دیگر می کند

برخورد از عمر هر کس سنگ بر دیوانه ریخت؟

تعداد ابیات منتشر شده : 503494