سیمین ساق، بانک شعر پارسی

وزین روی کیخسرو از قلبگاه

همی داشت چون کوه پشت سپاه

وصالت آخر است اندر دل خاک

که اندر خاک خواهی گشت کل پاک

وصالت ای دل آخر در فنایست

بشیب خاک ره بیمنتهایست

وصال ای دل ترا در روی خاکست

ترا هم رهگذر در سوی خاک است

وان کسانی که مرد این راهند

از نهاد زمانه آگاهند

وزان سوی گنگ اندر افراسیاب

برخشنده روز و بهنگام خواب

ور قیاس از عهد بیزمارک وگلادستون کنیم

از سر انصاف باید مدح را وارون کنیم

وگر باز ماندی کسی زین سپاه

تن بی سرش یافتندی براه

و امروز که شهربند خاکند

پیداست که خود چگونه پاکند!

وگر جنگ جوید کسی با سپاه

دل کینه دارش نیاید براه

تعداد ابیات منتشر شده : 503479