سیمین ساق، بانک شعر پارسی

و یا خود آتش نمرود بوده

براهیم این زمان در وی غنوده

ولی از سوی مغرب باد نکبا

هنوز افشاندی آتش بر سر ما

ولی مهر کسی کاندر دلت رست

نه در خورد علو همت تست

وان زکاتش گفت کو از مال خویش

می دهد پس چون بدزدد ز اهل کیش

وقت کار آشیانه جائی ساز

کافت آنجا نیاورد پرواز

ولیکن چون چنانش بود تقدیر

گسستن کی تواند بسته زنجیر!

وانکه در راهِ کعبه از سرِ داد

اشتر این داد اگرت زاد آن داد

وان صنم رفت با هزار هراس

پیش آن همدمان پرده شناس

وینک از رخش سر زدست موی

تا از آن خطم چیست سرنوشت

وز دواوین شاعران فصیح

وز مقولات ناظمان ملیح

تعداد ابیات منتشر شده : 466260