سیمین ساق، بانک شعر پارسی

ولیک آن مرد را این دست ازان بود

که بس نیکو و بس شیرین زبان بود

ولی اینکه بنهاد سر بر خطم

از او راستی را پسندیده ام

واندر بر چو سنگ رهی فکرت چو نور

صد معجزه ز مدح تو پیدا کند همی

و او خدمت شوی را بسیچید

پیچید در اوی و سر نه پیچید

و دیگر کش از بن نباشد خرد

خردمندش از مردمان نشمرد

ورا هیچ خوبی نخواهد به دل

شود آرزوهای او دلگسل

وز طعنه های مردم در حق خود چه گویم

هر کو رسید سنگی انداخت بر شکسته

وگر استادمی از دور بر راه

چو چشم او در افتادی بدرگاه

وزان سپس چو کسی کز درون چاه شگرف

کند نظارهٔ خورشید رفته زیر غمام

ولیکن این دم از جور زمانه

برنجید این دل انده نمایم


 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی انتظار در حافظ
 • جستجوی یکبار در عراقی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • جستجوی شاهوش در حافظ
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 361617