سیمین ساق، بانک شعر پارسی

یوسف تو هنوز در چاهست

کش نه هنگام افسر و گاهست

یارب که به رحمت گنه شوی

از گرد گنه، بشویشان روی

یکی زخم زد بر تن پهلوان

کزان زخم لرزید سرو جوان

یا بگدازم چو شمع یا بکشندم به صبح

چاره همین بیش نیست سوختن و ساختن

یافتم بار در جوار خدای

داد در پیشگاه قربم جای

یا صاح متی یرجع نومی و قراری

انی و علی العاشق هذان حرامان

یافتیمش به خواری افتاده

پیش صورت به خاک و جان داده

یک شبی گفت و گوی او کردیم

صبحدم ره به سوی او کردیم

یک هفته، ز بخت تفتهٔ من

گم شد دو مهٔ دو هفتهٔ من

یأس بر جا ماند و فرصت ها گذشت

امشب ما نیست جز اندوه دوش

تعداد ابیات منتشر شده : 503479