سیمین ساق، بانک شعر پارسی

یارب که به سابق عنایت

وز لاحق فضل بی نهایت

یک روز نشست بر نجیبی

شد در طلب چنان غریبی

یاقوتی چشم عنبرین طوق

سر بر کرده ز چنبر شوق

یاد نقش روی آن گل چهره چون همراه ماست

سهل باشد گر به روی خاربر باید شدن

یکی را دگر شوربختی دهد

نیاز و غم و درد و سختی دهد

یکی نامه بنوشت پر آب چشم

ز بهر برادر پر از درد و خشم

یافت ز انصاف تو گلبن عمر آن بری

کز دم روح القدس، دختر عمران گرفت

یا سکندر با بزرگان عراق

سوی شرق از قیروان آید همی

یا ز بهر مصلحت روح الامین

سوی دنیا زان جهان آید همی

یعلم الله هیچکس زینسان رسن هرگز ندید

حلقه اندر حلقه خم در خم شکن اندر شکنتعداد ابیات منتشر شده : 380555