یکتا و نهان جان توست و، ایزد

یکتا و نهان است سوی غوغا

یکتاست تو را جان و جسمت اجزا

هرگز نشود سوده چیز تنها

یاری که بر جدایی اویم گمان نبود

ماهی نبود آن که شبی در میان نبود

یک ره بعالم در نگر و آنگه در آن دلبر نگر

اول حجاب آنگاه در اول نقاب آنگاه رو

یک قدم چون رخ ز بالا تا نشیب

یک قدم چون پیل رفته بر وریب

یا ظالمی انّی تروم ظلامتی

و اللَّه من کلّ الحوادث جاری

یاری بکن ز مردی با بنده پیش ازآنک

گویند مردمان که فلان گوییا نبود

یارکی داشتم قلندروار

دور از جان تو ز بنده بتر

یا حیاة الرّوح مالی لیس لی علم بحالی

تلک روحی منک ملی ء و سوادی منک خالی

یکدل ار گردیم در سود و زیان

این شکایت ها نیاید در میانتعداد ابیات منتشر شده : 206556