سیمین ساق، بانک شعر پارسی

یا گریزی از وزیر و قصر او

این نباشد جست و جوی نصر او

یکی گونه ماننده هر یکیست

همه هستی از ملک او اندکیست

یکی باد و ابری سوی نیمروز

برآمد رخ هور گیتی فروز

یقین چون بیگمانی از رخ یار

همین میخوان که اینست پاسخ یار

یه یزدان که اهریمنش دشمنست

به زردشت کو خصم اهریمنست

یافت خود را به خانه زیرین

بود سردابه ای در او دیرین

یکی را بدست افکند کوه گنج

نسنجیده هائی دهد کوه سنج

یکی را چنان تنگی آرد به پیش

که نانی نبیند در انبان خویش

یکی نامهٔ نغز پیکر نوشت

به نغزی به کردار باغ بهشت

یار نیک اندرین زمانه کمست

زانکه غثّ و سمین کنون بهمست

تعداد ابیات منتشر شده : 501619