سیمین ساق، بانک شعر پارسی

یک سر مو نیست صائب کوتهی در زلف یار

دوری این راه از کوتاهی شبگیر ماست

یا که بود آن سعی چون سعی جهود

یا جزا وابستهٔ میقات بود

یا نبود آن کار او را خود گهر

یا نیامد وقت پاداش از قدر

یکی آنکه بر کشتن بی گناه

تو باشی درین داوری دادخواه

یکی منزل اندر بیابان نماند

بکشور جز از دشت ویران نماند

یک جهان دیو را شهابی بس

چرخ را خسرو آفتابی بس

یک جهان پشه را کُشد بر جای

روزگار از دو پیل پهلوسای

یقین خواب طبیعت خود بود خواب

ز من خواب حقیقت خود تو دریاب

یکی بُد چونشدم بیدار و آن بود

نهانم در نهان کلی عیان بود

یار را بی پرده چون فرهاد هر کس نقش بست

گر کنند از خون دهان تیشه شیرینش سزاست

تعداد ابیات منتشر شده : 505890