سیمین ساق، بانک شعر پارسی

یکی دیده بان بر سر کوهسار

نگهبان روز و ستاره شمار

یاسمن را ز هم درید بساز

نازنین را درو کشید به ناز

یک زمان کارست بگزار و بتاز

کار کوته را مکن بر خود دراز

یکی از نیک خواهان، قاصدی جست

بدین مژده، گل و تنبول بر دست

یارکی مراست رند و بذله گو

شوخ و دلربا خوب و خوش سرشت

یگانه بار خدایا منم دوگانه پرست

تو آگهی که به غیر از توام گواهی نیست

یکی داستان گفته بودم بشاه

چو فرمود لشکر کشیدن براه

یک سوال مرا جواب اندیش

که تویی حلّ هر چه مشکل شد

یابمش معجبی به خود مغرور

طورش از اهل دین و دانش دور

یک زمان یکزبان شوم با او

دو بگویم دو بشنوم با او

تعداد ابیات منتشر شده : 466260