محراب ابرویت بنما تا سحرگهی

دست دعا برآرم و در گردن آرمت

تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک

باور مکن که دست ز دامن بدارمت

ای غایب از نظر به خدا می سپارمت

جانم بسوختی و به دل دوست دارمت

حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر توست

بشتاب هان که اسب و قبا می فرستمت

ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت

با درد صبر کن که دوا می فرستمت

تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند

قول و غزل به ساز و نوا می فرستمت

در روی خود تفرج صنع خدای کن

کآیینهٔ خدای نما می فرستمت

ای غایب از نظر که شدی همنشین دل

می گویمت دعا و ثنا می فرستمت

تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب

جان عزیز خود به نوا می فرستمت

هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر

در صحبت شمال و صبا می فرستمت

تعداد ابیات منتشر شده : 27693