سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

عیب پوشند و در هنر نگرند

گل و ریحان طیبات خورندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - عیب پوشند و در هنر نگرند

udf \,akn , nv ikv k'vkn

'g , vdphk xdfhj o,vkn

تعداد ابیات منتشر شده : 510165